باسن ناز و سفيد من

Friday, July 23, 2004

آمپول زدن سمانه و من

يک خاطره براتون تعريف ميکنم از ۱۲ سالگيم. من يه دختر خاله دارم به نام سمانه که از من يک سال بزرگتره و دوران بچگی رو با هم بزرگ شديم و هر وقت يکيمون مريض بود اون يکی هم بلافاصله مريض می‌شد. هر دوتامون هم آمپول خور ملسی داشتيم ولی با هم نميرفتيم برای تزريق. سمانه کون بزرگ و گردی داشت و موقع آمپول زدن خيلی جيغ و داد می‌کرد و کونش رو هم سفت می‌کرد. بعد از تزريق کردن آمپول به کونمون معمولا من و سمانه بهمديگه جاشو نشون ميداديم بعد از يکی دو روز. جای آمپول زدن سمانه خيلی کبود ميشد چون خيلی کونش رو سفت ميکرد. بعضی وقتها هم با هم آمپول بازی ميکرديم يعنی اون ميخوابيد رو تخت و من شورتش رو نصفه ميکشيدم پائين و الکی به کون گرد و خوشگلش آمپول ميزذم و اون هم همين کار رو با من ميکرد.
يکبار هردوتامون مريض بوديم و جفتمون هم بايد آمپول ميزديم اون هم پنادول. سمانه هم پيش همون آمپولزنی که به من آمپول ميزد ميرفت هميشه. خالم داشت سمانه رو راضی ميکرد که ببرش آمپولش رو بزنه و مامان من ميخواست يکی دو ساعت بعدش من رو ببره کلينيک که خالم به مامانم گفت دفعه قبل اين آمپولزنه پدر بچمو در آورد که يه آمپول بزنه. ميخوای ايندفعه يه جای ديگه ببريمشون؟ مامانم هم موافقت کرد و گفت همين زن همسايه بالائی ما آمپول زدن بلده. بهش ميگم بياد براشون بزنه. من تا اون موقع آمپول زدن واقعی به سمانه رو نديده بودم. خودم هم تو خونه آمپول نزده بودم ولی خجالت ميکشيدم. مامانم رفت طبقه بالا و اومد گفت:خود زن همسايه نبود پسرش گفت اگه ميخواين من ميزنم. من هم گفتم بياد. پسر همسايمون اون موقع بيست و خورده ای سالش بود و من و سمانه خجالت ميکشيديم که اون کونمون رو ببينه ولی ديگه هرچی گريه کرديم که نه فايده ای نداشت. در همين حال پسر همسايه که اسمش علی بود در زد و مامانم در رو براش باز کرد. مامانم بهش گفت بيزحمت پس شما زحمت تزريق آمپول اينا رو بکش علی آقا. علی هم رفت بالا که سرنگ و الکل بياره. وقتی برگشت بهمون گفت: به به چه خانومائی. اول کدومتون ميخواين براش بزنم که زودتر راحت بشه؟ خالم صبر نکرد ما جواب بديم و گفت: اول به دختر من بزنين که بيشتر ميترسه. علی هم رو به سمانه گفت: عزيزم برو رو تخت بخواب. اصلا هم درد نداره. زودی هم تموم ميشه. سمانه که از بغض نميتونست حرف بزنه رفت کنار تخت ايستاد ولی نخوابيد. خالم سمانه رو خوابوند رو تخت ولی سمانه گريه‌اش در اومد و شروع کرد به دست و پا زدن که نمی‌خواد آمپول بزنه. علی به خالم گفت اگه ميشه بخوابونيدش روی پاهاتون و با دست محکم پاهاشو بگيريد که تکون نخوره. خالم هم سمانه رو خوابوند رو پاهاش و با يک دست پاهاشو و با يک دست هم کمرش رو گرفت. علی هم آمپول رو با آب مقطر قاطی کرد و سرنگ رو آماده کرد و رفت بالای سرشون. چون دستای خالم بند بود علی خودش دامن سمانه رو تا زير کونش داد پائين و بعدش لبه شورتش رو گرفت و تا نصفه کشيد پائين. طوری که ديگه ميشد خط کون سمانه رو قشنگ ديد. بعد چون پنبه نداشتيم با دستمال کاغذی الکلی جای آمپول زدن رو روی کون سمانه تميز کرد که دقيقا روی برجستگی کون سمانه بود. خالم پرسيد چرا اينقدر پائين؟ علی گفت اين آمپوله پنادوله بايد عميق تزريق بشه و بعد روکش سوزن سرنگ رو درآورد. سمانه که ميدونست ميخوان با کون ناز و سفيدش چيکار کنن بغضش ترکيد. علی هم سوزن آمپول رو خيلی آروم و عمودی روی برجستگی کون سمانه گذاشت و فشار داد. من تا اون موقع آمپول زدن رو اينقدر از نزديک نديده بودم. سوزن بعد از کمی فشار يکدفعه رفت تو کون سمانه و جيغ سمانه دراومد و کونش رو سفت کرد. علی در حالی که به سمانه ميگفت خودتو شل کن دو سه تا ضربه با دستش به کون گرد سمانه زد و بعد از چند ثانيه که کونش يک کمی شل شد دوباره سوزن رو تا نزديک انتها فرو کرد و شروع کرد به تزريق. همينطوری که مايع آمپول تو کون سمانه تزريق ميشد گريه و جيغ و داد سمانه هم بيشتر ميشد. وقتی ميخواست سوزن رو بکشه بيرون با دستمال کاغذی دور سوزن رو گرفت و آروم از کونش کشيد بيرون و جاشو با همون دستمال ماليد. بعد به خالم گفت جاشو خوب بمالين که جذب بشه و رفت سرنگ آمپول منو آماده کنه. خالم هم بدون اينکه شورت سمانه رو بکشه بالا کونش رو ميماليد و قربون صدقهء سمانه ميرفت که گريه‌هاش کمتر شده بود. علی که آمپول رو حاضر کرده بود رو به من گفت: تينا خانم شما نميخوای بخوابی رو تخت؟ زودی تموم ميشه. من که حسابی ترسيده بودم يک لحظه گفتم نه. که ديدم مامانم داره منو ميبره بخوابونه روی تخت. من هم گريه‌ام گرفت و مامانم بجای تخت من رو مثل سمانه خوابوند رو پاهاش و شورت و دامنم رو تا زير کونم کشيد پائين و به علی گفت: لطفا سمت راست بزن چون قبلی رو سمت چپ زدن براش. بعد هم من رو سفت گرفت که تکون نخورم و علی هم با سرنگ اومد بالای سرمون. من در همون حالی که گريه ميکردم سمانه رو ديدم که لنگ ميزنه و با خالم اومده بالای سر ما تا تماشا کنه.علی هم کون من رو با الکل تميز کرد و سوزن رو عمودی تو کون بيچاره فرو کرد. خيلی درد داشت. مثل سمانه سوزن رو تا ته تو کونم کرد و وقتی تزريق کرد جيغم در اومد. حلی در حالی که داشت با آمپول حساب کونم رو ميرسيد هی ميگفت الان تموم ميشه. بعد از اينکه تموم شد سوزن رو در آورد و جاشو ماليد و به مامانم هم گفت شما هم جاشو روی باسنش بماليد که جذب بشه و بعد هم خداحافظی کرد و رفت. پس فردای اون روز که من و سمانه تنها بوديم جای آمپول رو روی کون همديگه ديديم. جاش يک کبودی بزرگ بود مال سمانه بزرگتر بود. من تا چند وقت که علی رو ميديدم خيلی خجالت ميکشيدم سمانه هم همينطور.

7 Comments:

 • At 9:38 PM, Blogger veqz1ldwo93iidd said…

  ='Brand New News From The Timber Industry!!'=

  ========Latest Profile==========
  Energy & Asset Technology, Inc. (EGTY)
  Current Price $0.15
  ================================

  Recognize this undiscovered gem which is poised to jump!!

  Please read the following Announcement in its Entierty and
  Consider the Possibilities
  Watch this One to Trade!

  Because, EGTY has secured the global rights to market
  genetically enhanced fast growing, hard-wood trees!

  EGTY trading volume is beginning to surge with landslide Announcement.
  The value of this Stock appears poised for growth! This one will not
  remain on the ground floor for long.

  Keep Reading!!!!

  ===============
  "BREAKING NEWS"
  ===============

  -Energy and Asset Technology, Inc. (EGTY) owns a global license to market
  the genetically enhanced Global Cedar growth trees, with plans to
  REVOLUTIONIZE the forest-timber industry.

  These newly enhanced Global Cedar trees require only 9-12 years of growth before they can
  be harvested for lumber, whereas worldwide growth time for lumber is 30-50 years.

  Other than growing at an astonishing rate, the Global Cedar has a number of other benefits.
  Its natural elements make it resistant to termites, and the lack of oils and sap found in the wood
  make it resistant to forest fire, ensuring higher returns on investments.

  the wood is very lightweight and strong, lighter than Poplar and over twice
  as strong as Balsa, which makes it great for construction. It also has
  the unique ability to regrow itself from the stump, minimizing the land and
  time to replant and develop new root systems.

  Based on current resources and agreements, EGTY projects revenues of $140 Million
  with an approximate profit margin of 40% for each 9-year cycle. With anticipated
  growth, EGTY is expected to challenge Deltic Timber Corp. during its initial 9-year cycle.

  Deltic Timber Corp. currently trades at over $38.00 a share with about $153 Million in revenues.
  As the reputation and demand for the Global Cedar tree continues to grow around the world
  EGTY believes additional multi-million dollar agreements will be forthcoming. The Global Cedar nursery has produced
  about 100,000 infant plants and is developing a production growth target of 250,000 infant plants per month.

  Energy and Asset Technology is currently in negotiations with land and business owners in New Zealand,
  Greece and Malaysia regarding the purchase of their popular and profitable fast growing infant tree plants.
  Inquiries from the governments of Brazil and Ecuador are also being evaluated.

  Conclusion:

  The examples above show the Awesome, Earning Potential of little
  known Companies That Explode onto Investor�s Radar Screens.
  This stock will not be a Secret for long. Then You May Feel the Desire to Act Right
  Now! And Please Watch This One Trade!!


  GO EGTY!


  All statements made are our express opinion only and should be treated as such.
  We may own, take position and sell any securities mentioned at any time. Any statements that express or involve discussions with respect
  to predictions, goals, expectations, beliefs, plans, projections, objectives, assumptions or future events or performance are
  not statements of historical fact and may be "forward, looking
  statements." forward, looking statements are based on expectations, estimates
  and projections at the time the statements are made that involve a number of risks and uncertainties which could cause actual results
  or events to differ materially from those presently anticipated. This newsletter was paid $3,000 from third party (IR Marketing).
  Forward,|ooking statements in this action may be identified through the use of words such as: "projects", "foresee", "expects". in compliance with Se'ction 17. {b), we disclose the holding of EGTY shares prior to the publication of this report. Be aware of an inherent conflict of interest resulting from such holdings due to our intent to profit from the liquidation of these shares. Shares may be sold at any time, even after positive statements have been made regarding the above company. Since we own shares, there is an inherent conflict of interest in our statements and opinions. Readers of this publication are cautioned not to place undue reliance on forward,looking statements, which are based on certain assumptions and expectations involving various risks and uncertainties that could cause results to
  differ materially from those set forth in the forward- looking statements. This is not solicitation to buy or sell stocks, this text is
  or informational purpose only and you should seek professional advice from registered financial advisor before you do anything related with buying or selling stocks, penny stocks are very high risk and you can lose your entire investment.

   
 • At 10:27 AM, Blogger mikehunor16142637 said…

  Make no mistake: Our mission at Tip Top Equities is to sift through the thousands of underperforming companies out there to find the golden needle in the haystack. A stock worthy of your investment. A stock with the potential for big returns. More often than not, the stocks we profile show a significant increase in stock price, sometimes in days, not months or years. We have come across what we feel is one of those rare deals that the public has not heard about yet. Read on to find out more.

  Nano Superlattice Technology Inc. (OTCBB Symbol: NSLT) is a nanotechnology company engaged in the coating of tools and components with nano structured PVD coatings for high-tech industries.

  Nano utilizes Arc Bond Sputtering and Superlattice technology to apply multi-layers of super-hard elemental coatings on an array of precision products to achieve a variety of physical properties. The application of the coating on industrial products is designed to change their physical properties, improving a product's durability, resistance, chemical and physical characteristics as well as performance. Nano's super-hard alloy coating materials were especially developed for printed circuit board drills in response to special market requirements

  The cutting of circuit boards causes severe wear on the cutting edge of drills and routers. With the increased miniaturization of personal electronics devices the dimensions of holes and cut aways are currently less than 0.2 mm. Nano coats tools with an ultra thin coating (only a few nanometers in thickness) of nitrides which can have a hardness of up to half that of diamond. This has proven to increase tool life by almost ten times. Nano plans to continue research and development into these techniques due to the vast application range for this type of nanotechnology

  We believe that Nano is a company on the move. With today�s steady move towards miniaturization we feel that Nano is a company with the right product at the right time. It is our opinion that an investment in Nano will produce great returns for our readers.

  Online Stock trading, in the New York Stock Exchange, and Toronto Stock Exchange, or any other stock market requires many hours of stock research. Always consult a stock broker for stock prices of penny stocks, and always seek proper free stock advice, as well as read a stock chart. This is not encouragement to buy stock, but merely a possible hot stock pick. Get a live stock market quote, before making a stock investment or participating in the stock market game or buying or selling a stock option.

   
 • At 4:36 PM, Blogger eddhuron3746 said…

  I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

   
 • At 8:29 AM, Blogger dwainericks9725307717 said…

  While you read this, YOU start to BECOME aware of your surroundings, CERTIAN things that you were not aware of such as the temperature of the room, and sounds may make YOU realize you WANT a real college degree.

  Call this number now, (413) 208-3069

  Get an unexplained feeling of joy, Make it last longer by getting your COLLEGE DEGREE. Just as sure as the sun is coming up tomorrow, these College Degree's come complete with transcripts, and are VERIFIABLE.

  You know THAT Corporate America takes advantage of loopholes in the system. ITS now YOUR turn to take advantage of this specific opportunity, Take a second, Get a BETTER FEELING of joy and a better future BY CALLING this number 24 hours a day.
  (413) 208-3069

   
 • At 6:48 AM, Blogger bgif19fxuw said…

  hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

   
 • At 6:13 AM, Blogger v906szjo said…

  hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

   
 • At 11:16 AM, Blogger 4uux21mwl said…

  hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

   

Post a Comment

<< Home